Honorary Members

Uncles of the Guild:
Ville Peteri
Ilmari Sandelin
Tomi Nylund
Mikko Koutonen
Kalle Lähetkangas
Petteri Aitta
Timo Aarnipuro
Antero Lehto
Samuli Yrjänä
Jaakko Sakaranaho
Jaakko Huikari
Antti Ojala
Jaakko Rapeli
Santtu Kaikkonen
Risto Hyypiö
Eero Länsimäki
Pekka Pihlajamaa
Mikko Paakkolanvaara
Mikko Vehkaperä
Mikko Koivula
Mikko Koivunen
Heikki Kaakinen
Tuomas Paso
Erno Juntunen
Antti Viitala
Mikko Mäläskä
Antti Toiviainen
Kimmo Ovaska
Antti Pohjola
Janne Lesonen
Tuomas Havela
Antti Jokkala
Ville Juholin
Juho Suomela
Jarno Seessalmi
Miikka Konttaniemi
Matti Laasonen
Tuomas Turpeenoja
Ville Brunou
Jarno Seppänen
Pekka Seppänen
Eemil Tryyki
Ville Hernesaho
Verneri Kohonen
Matti Särkelä
Santtu Töyräs
Matti Harju
Jarno Lohva
Jarno Vähäjylkkä
Lauri Kärenlampi
Jere Rusanen
Jaakko Nevala
Niko Taipaleenmäki
Tomi Parkkonen
Juha-Matti Ojakoski
Joni Myllyniemi
Tommi Portti
Tero Marin
Aleksi Kestilä
Aapo Korhonen
Jukka Harvala
Teemu Aura
Niko Tervo
Anton Paatelma
Heikki Metsävainio
Atte Suominen
Jussi Helminen
Aleksi Määttä
Pekka Huhta
Janne Paakkolanvaara

Aunts of the Guild:
Marjo Petäjäjärvi
Noora Salminen
Eveliina Karvonen
Tiina Sutinen
Johanna Saari
Reetta Kuonanoja
Kaisa Poikela
Riina Isola
Heli Pihlajamaa
Suvi Vakkala
Saila Järvinen
Maija Sarajärvi
Henna Korhonen
Laura Mämmioja
Laura Haapaniemi
Sanna Huhtaniska
Pauliina Vilmi
Marika Hasa
Johanna Kostamovaara
Sofia Mäkikyrö
Lotta Lappeteläinen