Säännöt

I LUKU – YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ:

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Sähköinsinöörikilta ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

2 § Killan tarkoitus

Killan tarkoituksena on toimia Oulun yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan sähkötekniikan,  elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelmien opiskelijoiden yhdyssiteenä. Kilta pyrkii toiminnallaan herättämään ja ylläpitämään jäsentensä harrastusta ammatillisiin, sivistyksellisiin ja yleisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kilta ajaa jäsentensä etuja yliopistossa ja ammatillisissa yhteisöissä sekä pitää yllä suhteita muihin, erityisesti saman alan koti- ja ulkomaisiin järjestöihin. Kilta valvoo jäsentensä keskuudessa järjestystä ja siveellistä ryhtiä sekä ylläpitää tervettä teekkarihenkeä.

3 § Killan toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta harjoittaa jäsentensä ammatillisen ja yhteiskunnallisen tietouden lisäämiseksi koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Kilta välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta opintomateriaalia, järjestää opintoretkiä ja harjoittelupaikkojen välitystä, ylläpitää kerhoja ja harrastuspiirejä, järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä huvi- ja kulttuuritilaisuuksia. Kilta voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa arpajaistoimintaa, järjestää myyjäisiä, maksullisia huvitilaisuuksia ja muita samantapaisia tempauksia.

Kilta voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisen kiinteistön tai muun toimitilan.

4 § Killan kotipaikka ja kieli

Killan kotipaikka on Oulun kaupunki ja killan virallinen kieli on suomi.

5 § Yhteydet muihin yhteisöihin

Kilta on yhteistyössä Oulun yliopiston Ylioppilaskunnan ja Oulun Teekkariyhdistys ry:n kanssa ja noudattaa toiminnassaan niitä koskevia säännöksiä.

II LUKU – KILLAN JÄSENET

6 § Killan jäsenet

Killan varsinaiset jäsenet: Killan varsinaisia jäseniä ovat kaikki Oulun yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan sähkötekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opiskelijat, joiden jäsenhakemuksen killan hallitus on hyväksynyt.

Killan seniorijäsen: Killan varsinaisen jäsenen suoritettua diplomi-insinöörin tutkinnon sähkötekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmassa hänestä tulee killan seniorijäsen.

Killan kannatusjäsenet: Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka killan tukemiseksi suorittaa killan vaalikokouksen määräämän vuotuisjäsenmaksun.

Killan kunniajäsenet: Kilta voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, jolle se haluaa osoittaa kunnioitustaan.

7 § Jäsenten oikeudet

Kaikilla killan jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus killan kokouksessa. Vain killan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus killan kokouksessa. Vaalikelpoisia killan kokouksessa ovat varsinaiset jäsenet. Seniorijäsenet ovat vaalikelpoisia ainoastaan killan toimihenkilöiksi, eivät hallituksen jäseniksi.

8 § Jäsenen eroaminen

Killan jäsenen, joka haluaa erota killasta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisesta killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi, jolloin hänet katsotaan eronneeksi killasta ilmoituksen tekemisestä lukien.

9 § Jäsenen erottaminen

Killan kokous voi nuhdella sopimattomasti käyttäytyvää jäsentä. Killan kokous voi 3/4 äänten enemmistöllä erottaa määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut kiltaa.

10 § Kurinpito

Yksimielisenä päätöksenä killan hallitus voi kurinpitorangaistuksena määräajaksi kieltää killan jäseneltä oikeuden osallistua killan tilaisuuksiin sekä  lisäksi äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden. Näin voidaan menetellä, jos jäsen on killassa tai killan ulkopuolella vahingoittanut kiltaa tai käyttäytynyt sopimattomasti, tai ei ansaitse killan jäseneltä edellytettävää luottamusta.

11 § Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä, seniori- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Kannatusjäseniltä peritään killan vaalikokouksen vuosittain määräämä vuotuisjäsenmaksu.

III LUKU – KILLAN KOKOUKSET

12 § Killan kokous

Päätösvaltaa killassa käyttää killan kokous. Killan sääntömääräisiä kokouksia ovat vuosikokous ja vaalikokous.

13 § Kokouskutsu

Killan hallitus kutsuu koolle killan kokouksen. Kokouskutsu on lähetettävä killan varsinaisten jäsenten sähköpostilistalle tai muulle killan vaalikokouksessa määrätylle viralliselle tiedotuskanavalle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on oltava liitteenä kokouksen asialista. Sääntömääräiset asiat on aina mainittava kokouskutsussa.

Jos kokouksen asialistalla on tärkeä taloudellinen kysymys, kunniajäseneksi kutsuminen, henkilövaali, toimesta tai killasta erottaminen, sääntöjen muuttaminen, killan purkaminen, kiinteän omaisuuden ostaminen, myyminen tai kiinnittäminen tai samalla toimikaudella tehdyn päätöksen tarkastaminen, on se mainittava kokouskutsussa.

14 § Killan kokouksen päätösvalta

Sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu kokous on päätösvaltainen.

15 § Killan vuosikokous

Killan vuosikokous on pidettävä helmi- tai maaliskuun aikana. Vuosikokouksessa:

 1. esitetään edellisen toimikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto,
 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
 3. käsitellään muut mahdolliset asiat.

16 § Killan vaalikokous

Killan vaalikokous on pidettävä marraskuun ensimmäisen ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana. Vaalikokouksessa:

 1. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi,
 2. valitaan sihteeri, rahastonhoitaja, tiedotusvastaava, kiltamestari, excursiomestari, opintovastaava ja fuksivastaava,
 3. määritellään hallituksen jäsenten toimenkuvat seuraavaksi toimikaudeksi huomioiden 20§ määräykset,
 4. valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi,
 5. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi,
 6. päätetään kannatusjäsenmaksuista,
 7. päätetään seuraavan toimikauden toimintasuunnitelmasta,
 8. päätetään seuraavan toimikauden tulo- ja menoarviosta,
 9. määritellään toimihenkilöiden toimenkuvat seuraavaksi toimikaudeksi,
 10. valitaan toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi,
 11. kutsutaan oltermanni seuraavalle vuodelle,
 12. kutsutaan kiltavanhin seuraavalle vuodelle killan seniorijäsenten joukosta,
 13. käsitellään muut mahdolliset asiat.

17 § Killan ylimääräinen kokous

Killan hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle killan kokouksen. Killan kokous on myös kutsuttava koolle, mikäli vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa tarkoitusta varten kirjallisesti killan hallitukselta vaatii. Killan kokous on pidettävä viimeistään kahden viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä tähän kuitenkaan laskematta 1.5. – 31.8. välistä aikaa.

18 § Asian käsittely

Ensimmäistä kertaa esillä oleva asia jätetään pöydälle, jos kymmenesosa, kuitenkin vähintään viisi läsnäolevista äänivaltaisista jäsenistä sitä vaatii. Henkilövaalia ei voida lykätä.

Asia, joka edellisen kohdan mukaan olisi jätettävä pöydälle voidaan käsitellä kiireellisenä heti, jos asia on ollut mainittuna kokouskutsussa ja kokous 3/4 enemmistöllä niin päättää.

Kokouskutsussa mainitsematon asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos kokous yksimielisesti siihen suostuu, ottaen kuitenkin huomioon sääntöjen 13§ ja yhdistyslain 23§ määräykset.

Äänestys kokouksessa toimitetaan avoimesti, ellei vähintään kaksi jäsentä vaadi umpilipuin tapahtuvaa äänestystä. Valtakirjalla ei saa äänestää. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi. Henkilövaalin voittaa yli puolet äänistä saanut ehdokas. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolia äänistä, järjestetään toinen vaalikierros kahden ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Asiakysymykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövaalissa arpa.

19 § Kokouksen pöytäkirja

Killan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajiksi valittua kokouksen äänivaltaista osanottajaa.

Pöytäkirjantarkastajat eivät voi toimia ääntenlaskijoina.

Killan kokouksissa pidetään osanottajalistaa, joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

IV LUKU – YHDISTYKSEN HALLITUS

20 § Hallituksen puheenjohtaja

Vaalikokouksessa valitaan killan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös killan puheenjohtajaksi.

Puheenjohtajan tehtävänä on:

 1. johtaa killan toimintaa,
 2. valvoa killan kokousten ja hallituksen kokousten päätösten täytäntöönpanoa sekä
 3. johtaa puhetta hallituksen kokouksissa ja killan kokouksissa lukuunottamatta kokouksia, joissa päätetään toiminnantarkastajien valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta tai vastuuvapauden myöntämisestä sikäli kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

21 § Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tiedotusvastaava, kiltamestari, excursiomestari, opintovastaava, fuksivastaava ja enintään neljä muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Sihteeri tai hänen poissaollessaan joku hallituksen jäsen pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa. Sihteeri pitää pöytäkirjaa myös killan kokouksissa. Sihteeri huolehtii killan kirjeenvaihdosta ja arkistosta.

Tiedotusvastaava huolehtii tiedotuksesta jäsenistölle ja sidosryhmille ja toimii samalla killan lehden päätoimittajana.

Rahastonhoitaja hoitaa killan taloutta, kirjanpitoa ja kalustoluetteloa. Rahastonhoitaja laatii ehdotuksen seuraavan toimikauden tulo- ja menoarvioksi. Ehdotus on jätettävä killan hallitukselle viikkoa ennen vaalikokousta. Rahastonhoitajan tulee tilikauden päätyttyä antaa tilit päätettyinä hallitukselle viimeistään helmikuun aikana ja muulloinkin joko toimesta erotessaan tai killan hallituksen sitä vaatiessa.

Kiltamestari hoitaa ja valvoo juhlien sekä muiden vastaavien tilaisuuksien järjestelyitä.

Excursiomestari järjestää excursioita killan jäsenille ja toimii niillä matkanjohtajana.

Fuksivastaava huolehtii uusien jäsenien perehdyttämisestä killan henkeen, perinteisiin, toimintaan ja yleisiin akateemisiin tapoihin.

Opintovastaava hoitaa opiskeluun liittyviä kysymyksiä ja valmistelee aloitteita opiskelun tarkoituksenmukaiseksi kehittämiseksi.

22 § Hallituksen tehtävät

Killan hallituksen tehtävänä on:

 1. valvoa killan etua ja mainetta,
 2. toimia killan toimeenpanevana elimenä,
 3. laatia ja esittää vaalikokoukselle ehdotus seuraavan toimikauden toimintasuunnitelmaksi,
 4. laatia ja esittää vaalikokoukselle ehdotus seuraavan toimikauden talousarvioksi,
 5. laatia ja esittää vaalikokoukselle ehdotus seuraavan toimikauden hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden toimenkuviksi,
 6. laatia ja esittää toimintakertomus toimikaudestaan seuraavan vuoden vuosikokoukselle,
 7. valmistella muut killan kokouksissa käsiteltävät asiat,
 8. asettaa tarvittaessa toimikuntia,
 9. hyväksyä killan uudet jäsenet kunniajäseniä lukuunottamatta ja pitää killan jäsenistä jäsenrekisteriä.

23 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen tulee kokoontua vähintään kerran kuukaudessa aikaväleillä 1.1. -31.5. ja 1.9.-31.12. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja lähettämällä kutsun muille hallituksen jäsenille. Lisäksi kokouksesta on tiedotettava killan varsinaisten jäsenten sähköpostitiedotteessa tai muussa vaalikokouksen määräämässä virallisessa tiedotuskanavassa kokousta edeltävänä arkipäivänä. Hallituksen kokoukset voidaan pitää kokonaan sähköisesti etänä mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat

Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtakirjalla ei saa äänestää.

24 § Hallituksen jäsenen erottaminen

Killan kokous voi 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä erottaa hallituksen jäsenen. Hallituksen jäsenen erottamisen käsittely on mainittava kokouskutsussa.

Uusi hallituksen jäsen on valittava killan kokouksessa, joka on pidettävä viimeistään kahden viikon kuluttua edellä mainitusta kokouksesta.

25 § Killan toimihenkilöt

Killan toimihenkilöitä ovat ainakin:

 1. juottaja
 2. emäntä/isäntä
 3. urheiluvastaava
 4. laulunjohtaja

Killan kokous tai hallitus kahdessa peräkkäisessä kokouksessaan voi valita myös muita toimihenkilöitä, tai luoda uusia toimihenkilöpestejä.

V LUKU – YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

26 § Killan toimi- ja tilikausi

Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

27 § Killan nimenkirjoitusoikeus

Killan nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yhdessä varapuheenjohtajan tai rahastonhoitajan kanssa.

28 § Killan oltermanni

Killan vaalikokous kutsuu killan oltermanniksi yhdeksi vuodeksi kerrallaan Oulun yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelman opettajan.

Oltermannin tehtävänä on tukea killan toimintaa sekä toimia yhdyssiteenä killan ja osaston henkilökunnan välillä.

29 § Tunnukset

Killan tunnuksia ovat:

 1. varsinaisilla ja seniorijäsenillä hopeinen salamakokardi, jota kannetaan teekkarilakissa
 2. entisillä ja nykyisillä hallituksen jäsenillä ja kiltavanhimmalla kultainen salamakokardi, jota kannetaan teekkarilakissa tupsun narun juuressa
 3. oltermannilla oltermannin sauva.

Kultainen salamakokardi voidaan myöntää myös jäsenelle, joka on kiitettävällä tavalla toiminut killan hyväksi.

30 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamista koskeva asia on hyväksyttävä vähintään 3/4 enemmistöllä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kaksi viikkoa.

31 § Killan purkaminen

Killan purkamista koskeva päätös on hyväksyttävä vähintään 3/4 enemmistöllä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kaksi viikoa.

32 § Varojen jako purkautumistilanteessa

Killan purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi on killan jäljelle jäävät varat luovutettava toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai sen puuttuessa Oulun Teekkariyhdistys ry:lle.