Old officers

Toimihenkilöt 2011


Isäntä

Pekka Huhta

Emäntä
Sofia Mäkikyrö

Piika/renki
Ville Hietala
Lotta Lappeteläinen

Laulunjohtaja
Joel Haapalainen

Laulunjohtajan apuääni
Lauri Kärenlampi

Alapäätoimittajat
Johanna Kostamovaara
Sofia Mäkikyrö

Alapäägraafikot
Pyry Sojakka
Niko Taipaleenmäki

Juottaja
Anton Paatelma

Apujuottajat
Olli Himanka
Juha-Matti Ojakoski
Pekka Roivainen
Niko Taipaleenmäki
Samuel Tokola

Opintovastaavan apulainen
Niko Taipaleenmäki

Fuksipaimen
Tero Marin

Reissumies
Aapo Korhonen

Kiltamestarin apulaiset
Ville Hietala
Tuomas Lukkari
Miika Moilanen
Sami Myllymäki

Aputeekkari
Matti Harju

WWW-sivujen ylläpitäjä
Niko Taipaleenmäki
Jarno Vähäjylkkä

Serverin ylläpitäjät
Ville Juholin
Pekka Roivainen
Matti Särkelä
Niko Taipaleenmäki
Jarno Vähäjylkkä

KV-vastaava
Marika Hasa

Waunuvastaavat
Antero Lehto
Eemil Tryyki

Naarastöpseli
Hanna Kähäri

Urheiluvastaava
Jaakko Nevala

Ympäristövastaava
Heidi Joensuu

Sekäettävastaava
Lotta Lappeteläinen

Köpö
Matti Särkelä

Oltermanni ja kiltavanhin
Keijo Ruotsalainen

Setämiehet
Ville Peteri
Ilmari Sandelin
Tomi Nylund
Mikko Koutonen
Kalle Lähetkangas
Petteri Aitta
Timo Aarnipuro
Antero Lehto
Samuli Yrjänä
Jaakko Sakaranaho
Jaakko Huikari
Antti Ojala
Jaakko Rapeli
Santtu Kaikkonen
Risto Hyypiö
Eero Länsimäki
Pekka Pihlajamaa
Mikko Paakkolanvaara
Mikko Vehkaperä
Mikko Koivula
Mikko Koivunen
Heikki Kaakinen
Tuomas Paso
Erno Juntunen
Antti Viitala
Mikko Mäläskä
Antti Toiviainen
Kimmo Ovaska
Antti Pohjola
Janne Lesonen
Tuomas Havela
Antti Jokkala
Ville Juholin
Juho Suomela
Jarno Seessalmi
Miikka Konttaniemi
Matti Laasonen
Tuomas Turpeenoja

Tätinaiset
Marjo Petäjäjärvi
Noora Salminen
Eveliina Karvonen
Tiina Sutinen
Johanna Saari
Reetta Kuonanoja
Kaisa Poikela
Riina Isola
Heli Pihlajamaa
Suvi Vakkala
Saila Järvinen
Maija Sarajärvi
Henna Korhonen
Laura Mämmioja
Laura Haapaniemi

Jatkoroikat
Ville Hernesaho
Johanna Kostamovaara
Tuomas Lukkari
Sofia Mäkikyrö
Jarno Seppänen

Killan mummo
Eija Vieri-Gashi

Pleipoi/Pleigöörl
Joel Haapalainen

Toiminnantarkastajat
Marika Hasa
Pekka Seppänen

Varatoiminnantarkastajat
Ville Hernesaho
Jarno Seppänen

 

Toimihenkilöt 2010

Isäntä
Kalle Mäkikyrö

Emäntä
Pauliina Vilmi

Piika/renki
Lauri Seppänen
Jarno Vähäjylkkä

Laulunjohtaja
Lauri Kärenlampi

Laulunjohtajan apuääni
Ville Brunou

Alapäätoimittajat
Lauri Pekkarinen
Verneri Kohonen
Matti Harju

Alapäägraafikot
Ville Peteri
Juho Suomela
Niko Taipaleenmäki

Juottaja
Lauri Pekkarinen

Apujuottajat
Olli Himanka
Pekka Roivainen
Janne Määttä
Niko Taipaleenmäki

Opintovastaavan apulainen
Jussi Särkkä

Fuksipaimen
Marika Hasa

Reissumies
Jarno Vähäjylkkä

Kiltamestarin apulaiset
Tero Marin
Lauri Seppänen

Aputeekkari
Jarno Seppänen

WWW-sivujen ylläpitäjä
Jari Ylimäinen
Jarno Vähäjylkkä

Serverin ylläpitäjät
Ville Juholin
Tomi Nylund
Pekka Roivainen

Waunuvastaavat
Pekka Roivainen
Eemil Tryyki

Naarastöpseli
Hanna Voutilainen

Urheiluvastaava
Antti Nurkkala

Ympäristövastaava
Heidi Joensuu

Sekäettävastaava
Jarno Lohva

Köpö
Jarno Seppänen

Oltermanni ja kiltavanhin
Keijo Ruotsalainen

Setämiehet
Mikko Koutonen
Kalle Lähetkangas
Petteri Aitta
Timo Aarnipuro
Antero Lehto
Samuli Yrjänä
Jaakko Sakaranaho
Jaakko Huikari
Antti Ojala
Jaakko Rapeli
Santtu Kaikkonen
Risto Hyypiö
Eero Länsimäki
Pekka Pihlajamaa
Mikko Paakkolanvaara
Mikko Vehkaperä
Mikko Koivula
Mikko Koivunen
Heikki Kaakinen
Tuomas Paso
Erno Juntunen
Antti Viitala
Mikko Mäläskä
Antti Toiviainen
Kimmo Ovaska
Antti Pohjola
Janne Lesonen
Tuomas Havela
Antti Jokkala
Ville Juholin
Juho Suomela
Jarno Seessalmi
Miikka Konttaniemi
Matti Laasonen
Tuomas Turpeenoja

Tätinaiset
Noora Salminen
Eveliina Karvonen
Tiina Sutinen
Johanna Saari
Reetta Kuonanoja
Kaisa Poikela
Riina Isola
Heli Pihlajamaa
Suvi Vakkala
Saila Järvinen
Maija Sarajärvi
Henna Korhonen
Laura Mämmioja
Laura Haapaniemi

Jatkoroikat
Ville Brunou
Ville Hernesaho
Joonas Leskinen
Jarno Seppänen
Jussi Särkkä

Killan mummo
Eija Vieri-Gashi

Tilintarkastajat
Arttu Kettunen
Jarno Seppänen
Ville Brunou
Jarno Lohva

 

 

Toimihenkilöt 2009

Isäntä
Atte Korhonen

 

Emäntä
Pauliina Vilmi

 

Renki
Eemil Tryyki

 

Laulunjohtaja
Ville Brunou

 

Laulunjohtajan apuääni
Lauri Kärenlampi

 

Alapäätoimittajat
Jani Ylioja
Ville Hernesaho
Antti-Kalle Länsman
Ilmari Sandelin

 

Alapäägraafikot
Juho Suomela
Ville Hernesaho
Lauri Pekkarinen

 

Juottaja
Lauri Pekkarinen

 

Apujuottajat
Olli Himanka
Antero Lehto
Jani Ylioja
Tuomo Siponkoski

 

Opintovastaavan apulainen
Johanna Saari

 

Fuksipaimen
Matti Harju

 

Reissumies
Jukka Hyrkäs

 

Kiltamestarin apulaiset
Ville Lehtisalo
Jukka Hyrkäs
Jarno Vähäjylkkä
Lauri Kärenlampi
Tomi Parkkonen

 

Aputeekkari
Petteri Aitta

 

WWW-sivujen ylläpitäjä
Jari Ylimäinen
Pekka Roivainen

 

Serverin ylläpitäjät
Ville Juholin
Timo Aarnipuro
Pekka Roivainen

 

Waunuvastaavat
Lauri Pekkarinen
Eemil Tryyki

 

Naarastöpseli
Katja Vitikka

 

Urheiluvastaava
Antti-Kalle Länsman

 

Ympäristövastaaa
Ville Peteri

 

Sekäettävastaava
Petteri Aitta

 

Köpö
Ilmari Sandelin

 

Oltermanni ja kiltavanhin
Keijo Ruotsalainen

 

Setämiehet
Petteri Aitta
Timo Aarnipuro
Antero Lehto
Samuli Yrjänä
Jaakko Sakaranaho
Jaakko Huikari
Antti Ojala
Jaakko Rapeli
Santtu Kaikkonen
Risto Hyypiö
Eero Länsimäki
Pekka Pihlajamaa
Mikko Paakkolanvaara
Mikko Vehkaperä
Mikko Koivula
Mikko Koivunen
Heikki Kaakinen
Tuomas Paso
Erno Juntunen
Antti Viitala
Mikko Mäläskä
Antti Toiviainen
Kimmo Ovaska
Antti Pohjola
Janne Lesonen
Tuomas Havela
Antti Jokkala
Ville Juholin
Juho Suomela
Jarno Seessalmi
Miikka Konttaniemi
Matti Laasonen
Tuomas Turpeenoja

 

Tätinaiset
Eveliina Karvonen
Tiina Sutinen
Johanna Saari
Reetta Kuonanoja
Kaisa Poikela
Riina Isola
Heli Pihlajamaa
Suvi Vakkala
Saila Järvinen
Maija Sarajärvi
Henna Korhonen
Laura Mämmioja
Laura Haapaniemi

 

 

 

Toimihenkilöt 2008

Isäntä
Eemil Tryyki

 

Emäntä
Reetta Kuonanoja

 

Renki
Jussi Särkkä

 

Laulunjohtaja
Ville Brunou

 

Laulunjohtajan apuääni
Teemu Aikavuori

 

Alapäätoimittajat
Antti-Kalle Länsman
Lauri Pekkarinen
Joonas Leskinen
Johanna Oikarinen
Pekka Roivainen

 

Alapäägraafikot
Noora Salminen
Pekka Roivainen
Juho Suomela

 

Juottaja
Lauri Pekkarinen

 

Apujuottajat
Johanna Oikarinen
Pekka Roivainen
Pauliina Vilmi
Antero Lehto

 

Opintovastaavan apulainen
Johanna Saari

 

Fuksipaimen
Katja Vitikka

 

Reissumies
Joonas Leskinen

 

Kiltamestarin apulaiset
Seppo Tikka
Johanna Oikarinen
Pekka Roivainen
Anne-Maria Koljonen
Joonas Leskinen

 

Aputeekkari
Mikko Koutonen

 

WWW-sivujen ylläpitäjä
Jari Ylimäinen
Pekka Roivainen

 

Serverin ylläpitäjät
Ville Juholin
Timo Aarnipuro
Pekka Roivainen

 

EESTEC-vastavaa
Sanna Huhtaniska

 

Waunuvastaavat
Lauri Pekkarinen
Eemil Tryyki

 

Naarastöpseli
Katja Vitikka

 

Urheiluvastaava
Jarno Seessalmi

 

Ympäristövastaaa
Oiva Arvola

 

Sekäettävastaava
Mikko Koutonen

 

Köpö
Johanna Saari

 

Keskiaukeamantytöt
Janne Lesonen
Anne-Maria Koljonen
Antti-Kalle Länsman
Ville Brunou
Ville Peteri

 

Oltermanni ja kiltavanhin
Keijo Ruotsalainen

 

Setämiehet
Jaakko Sakaranaho
Jaakko Huikari
Antti Ojala
Jaakko Rapeli
Santtu Kaikkonen
Risto Hyypiö
Eero Länsimäki
Pekka Pihlajamaa
Mikko Paakkolanvaara
Mikko Vehkaperä
Mikko Koivula
Mikko Koivunen
Heikki Kaakinen
Tuomas Paso
Erno Juntunen
Antti Viitala
Mikko Mäläskä
Antti Toiviainen
Kimmo Ovaska
Antti Pohjola
Janne Lesonen
Tuomas Havela
Antti Jokkala
Ville Juholin
Juho Suomela
Jarno Seessalmi
Miikka Konttaniemi
Matti Laasonen
Tuomas Turpeenoja

 

Tätinaiset
Kaisa Poikela
Riina Isola
Heli Pihlajamaa
Suvi Vakkala
Saila Järvinen
Maija Sarajärvi
Henna Korhonen
Laura Mämmioja
Laura Haapaniemi

 

 

 

Toimihenkilöt 2007

Isäntä
Timo Aarnipuro

 

Emäntä
Jani Ylioja

 

Renki
Jarno Seppänen

 

Laulunjohtaja
Ville Brunou

 

Laulunjohtajan apuääni
Heli Pihlajamaa

 

Alapäätoimittajat
Laura Haapaniemi
Juho Suomela
Antti-Kalle Länsman
Tomi Nylund
Jarno Seessalmi

 

Alapäägraafikot
Juho Suomela
Antti Raappana
Mika Laitela

 

Juottaja
Joonas Saarela

 

Apujuottajat
Tomi Simula
Jani Ylioja
Ari Pitkänen

 

Opintovastaavan apulainen
Noora Salminen

 

Fuksipaimen
Laura Haapaniemi

 

Reissumies
Oiva Arvola

 

Apukopiot
Ville Juholin
Ilmari Sandelin

 

Kiltamestarin apulaiset
Ville Brunou
Antti-Kalle Länsman
Jarno Seppänen

 

Aputeekkari
Jarno Seessalmi

 

WWW-sivujen ylläpitäjä
Jari Ylimäinen

 

Serverin ylläpitäjät
Ville Juholin
Ossi Herrala

 

EESTEC-vastaava
Johanna Saari

 

Waunuvastaavat
Antero Lehto
Joonas Saarela

 

Naarastöpseli
Johanna Saari

 

Urheiluvastaava
Kalle Lähetkangas

 

Ympäristövastaava
Ville Peteri

 

Kihvelioperaattori
Reetta Kuonanoja

 

Köpö
Tuomas Havela

 

Keskiaukeamantytöt
Janne Lesonen
Anne-Maria Koljonen
Antti-Kalle Länsman
Ville Brunou
Ville Peteri

 

Oltermanni ja kiltavanhin
Jani Korhonen

 

Setämiehet
Jaakko Sakaranaho
Jaakko Huikari
Antti Ojala
Jaakko Rapeli
Santtu Kaikkonen
Risto Hyypiö
Eero Länsimäki
Pekka Pihlajamaa
Mikko Paakkolanvaara
Mikko Vehkaperä
Mikko Koivula
Mikko Koivunen
Heikki Kaakinen
Tuomas Paso
Erno Juntunen
Antti Viitala
Mikko Mäläskä
Antti Toiviainen
Kimmo Ovaska
Antti Pohjola
Janne Lesonen

 

Tätinaiset
Kaisa Poikela
Riina Isola
Heli Pihlajamaa
Suvi Vakkala
Saila Järvinen
Maija Sarajärvi
Henna Korhonen

 

 

 

Toimihenkilöt 2006

Alapäätoimittajat
Jutta Kotala
Ilari Palsola
Mikko Koivunen
Juho Suomela
Antti Pohjola
Erno Juntunen
Ville Peteri

 

Alapäägraafikot
Antti Raappana
Juho Suomela

 

Juottaja
Petteri Aitta

 

Apujuottaja
Antti Mikkonen

 

www-vastaavat
Timo Aarnipuro
Jari Ylimäinen

 

Isäntä
Timo Aarnipuro

 

Fuksipaimen
Laura Mämmioja

 

Serverin ylläpitäjät
Ossi Herrala
Ville Juholin
Timo Aarnipuro

 

Emäntä
Noora Salminen

 

Piika/Renki
Petteri Aitta

 

Apukopiot
Arttu Huttunen
Ilkka Madetoja

 

Prujumestarit
Heikki Niva
Matti Ronkainen

 

Urheiluvastaava
Teemu Aikavuori

 

Kiltamestarin apulaiset Jutta Kotala
Mikko Sipola
Petrus Kemiläinen
Arto Anttila

 

Opintovastaavan apulainen
Marjo Petäjäjärvi

 

Reissumies
Ville Peteri

 

EESTEC-vastaava
Laura Haapaniemi

 

Laulunjohtaja
Suvi Vakkala

 

Apuääni
Heli Pihlajamaa

 

Waunuvastaava
Ilari Palsola

 

Naarastöpseli
Marjo Petäjäjärvi

 

Köpö
Eero Länsimäki

 

Keskiaukeaman tytöt
Janne Lesonen
Tuomas Paso

 

Setämiehet
Jaakko Sakaranaho
Jaakko Huikari
Antti Ojala
Jaakko Rapeli
Santtu Kaikkonen
Risto Hyypiö
Eero Länsimäki
Pekka Pihlajamaa
Mikko Paakkolanvaara
Mikko Vehkaperä
Mikko Koivula
Mikko Koivunen
Heikki Kaakinen
Tuomas Paso
Erno Juntunen
Antti Viitala
Mikko Mäläskä
Antti Toiviainen
Kimmo Ovaska

 

Tätinaiset
Kaisa Poikela
Riina Isola
Heli Pihlajamaa
Suvi Vakkala
Saila Järvinen
Maija Sarajärvi
Henna Korhonen

 

 

 

Toimihenkilöt 2005

Päätoimittaja
Tomi Simula

 

Alapäätoimittajat
Mikko Koivunen
Ilari Palsola
Ilmari Sandelin
Antti Rantala
Aki Juntunen
Johanna Saari

 

Alapäägraafikko
Juho Suomela

 

Kusipäätoimittaja
Heli Pihlajamaa

 

Juottaja
Jani Puumala

 

Apujuottajat
Tuomas Havela
Antero Lehto

 

www-vastaavat
Timo Aarnipuro

 

Isäntä
Joonas Saarela

 

Fuksipaimen
Laura Mämmioja

 

Serverin ylläpitäjä
Ossi Herrala

 

Emäntä
Marjo Petäjäjärvi

 

Piika/Renki
Petteri Aitta

 

Apukopiot
Arttu Huttunen
Antti Rantala
Lauri Pekkarinen

 

Arkistomestari
Tomi Hämäläinen

 

Urheiluvastaava
Jarno Seessalmi

 

Kiltamestarin apulaiset
Ilari Palsola
Aki Juntunen

 

Opintovastaavan apulainen
Johanna Saari

 

Reissumies
Ilmari Sandelin

 

EESTEC-vastaava
Aleksandr Doubrovitski

 

Laulunjohtaja
Heli Pihlajamaa

 

Apuääni
Suvi Vakkala

 

Waunuvastaava
Ilari Palsola

 

Naarastöpseli
Suvi Vakkala

 

Köpö
Erno Juntunen

 

Rehtori
Antti Toiviainen

 

Vituixmän
Janne Lesonen

 

Del Monte-mies
Juho Suomela

 

Hapankorppu
Maija Sarajärvi

 

Prinsessa
Janne Lesonen

 

AA-kerhovastaavat
Antti Viitala
Antti Toiviainen
Mikko Mäläskä

 

Setämiehet
Jaakko Sakaranaho
Jaakko Huikari
Antti Ojala
Jaakko Rapeli
Santtu Kaikkonen
Risto Hyypiö
Eero Länsimäki
Pekka Pihlajamaa
Mikko Paakkolanvaara
Mikko Vehkaperä
Mikko Koivula
Mikko Koivunen
Heikki Kaakinen

 

 

 

 

 

Toimihenkilöt 2004

Päätoimittaja
Heli Pihlajamaa

 

Alapäätoimittajat
Antti Viitala
Mikko Koivunen

 

Tyhjäntoimittajat
Kaisa Poikela
Riina Räihä

 

Alapäägraafikko
Kimmo Ovaska

 

Rehtori
Antti Toiviainen

 

Juottaja
Antti Gärding

 

Apujuottaja
Jani Puumala

 

Isäntä
Timo Aarnipuro

 

Emäntä
Anna Vehkaperä

 

Piika/Renki
Erika Warpenius

 

Urheiluvastaava
Harri Hannula

 

Kiltamestarin apulaiset:
Laura Haapaniemi
Tuomas Havela
Aleksandr Doubrovitski

 

Opintovastaavan apulainen
Anna Vehkaperä

 

Reissumies
Miikka Konttaniemi

 

Fuksipaimen
Maija Sarajärvi

 

Apukopio
Arto Huttunen

 

Arkistomestarit
Laura Mämmioja
Tomi Hämäläinen

 

WWW-sivujen ylläpitäjät
Janne Kivijakola
Jussi Kinnula

 

Serverin ylläpitäjä
Ossi Herrala

 

Chewbacca
Janne Lesonen

 

EESTEC-vastaava
Antti Pohjola

 

Laulunjohtaja
Matti Tikanmäki

 

Laulunjohtajan apuääni
Heli Pihlajamaa

 

Waunuvastaava
Juha Oikarinen

 

Naarastöpseli
Suvi Vakkala

 

Killan prinsessa
Antti Ojala

 

Köpö
Eero Länsimäki

 

Setämiehet:
Jaakko Sakaranaho
Jaakko Huikari
Antti Ojala
Jaakko Rapeli
Santtu Kaikkonen
Risto Hyypiö
Eero Länsimäki
Pekka Pihlajamaa
Mikko Paakkolanvaara
Mikko Vehkaperä
Mikko Koivula

 

 

 

 

 

Toimihenkilöt 2003

Päätoimittaja
Heli Pihlajamaa

 

Kusipäätoimittaja
Henna Korhonen

 

Alapäätoimittajat
Janne Lesonen
Jukka Hautamäki
Suvi Junes
Suvi Vakkala

 

Alapäägraafikko
Teemu Kääriäinen

 

Rehtori
Antti Toiviainen

 

Juottaja
Antti Pohjola

 

Apujuottaja
Aki Makkonen

 

Isäntä
Karri Pehkonen

 

Emäntä
Maija Sarajärvi

 

Piika/Renki
Saila Järvinen

 

Urheiluvastaava
Riika Autio

 

Kiltamestarin apulaiset:
Sakari Pikkarainen
Kimmo Roininen
Tuomas Paso

 

Opintovastaavan apulainen
Suvi Vakkala

 

Prujumestari
Anne Hirvonen

 

Reissumies
Kari Kinnunen

 

Fuksipaimen
Ari Kynsilehto

 

Apukopiot
Antti Huotari
Antti Savikuja
Paula Korolainen

 

WWW-sivujen ylläpitäjät
Janne Kivijakola
Jussi Kinnula

 

Serverin ylläpitäjä
Ossi Herrala

 

KV-vastavaa
Antti Koiranen

 

EESTEC-vastaava
Mikko Paakkolanvaara

 

Laulunjohtaja
Hanna Haverinen

 

Laulunjohtajan apuääni
Eveliina Juntunen

 

Waunuvastaavat
Mikko Koivula
Mikko Lintonen

 

Naarastöpseli
Marika Moilanen

 

Killan prinsessa
Eveliina Juntunen

 

Köpö
Risto Hyypiö

 

 

 

 

 

Toimihenkilöt 2002

Apukopiot
Hannu Honkanen
Jenni Hyppölä
Ville Tervonen

 

Eestec-vastaava
Ritva Mäkelä

 

Emäntä
Riina Räihä

 

Fuksipaimen
Marika Moilanen

 

Isäntä
Juha Henner

 

Juottaja
Antti Pohjola

 

Kiltamestarin apulaiset
Henna Farin
Pekka Pihlajamaa
Santtu Seppänen
Suvi Anttila

 

Kv-vastaava
Jenni Hyppölä

 

Köpö
Antti Ojala

 

Laulunjohtaja
Jukka Hautamäki

 

Laulunjohtajan soraääni
Harri Filppa

 

Opintovastaavan apulainen
Kaisa Poikela

 

Prujumestarit
Riika Autio
Suvi Junes

 

Reissumies
Ville Saari

 

Serverin ylläpitäjä
Jarkko Vääräniemi

 

Sinssin päätoimittaja
Heli Pihlajamaa

 

Sinssin kusipäätoimittaja
Henna Korhonen

 

Sinssin alapäätoimittajat
Antti Toiviainen
Jukka Hautamäki
Matti Tikanmäki

 

Sinssin alapäägraafikko
Harri Filppa

 

Urheiluvastaava
Tuukka Ruokamo

 

Waunuvastaava
Mikko Koivula

 

WWW-toimittajat
Ville Ahtola
Jukka Hautamäki

 

WWW-ylläpitäjä
Jussi Kinnula

 

 

 

 

 

Toimihenkilöt 2001

Apujuottaja
Mikko Mäläskä

 

Apukopiot
Ari Känsäkoski
Arto Pekonen
Jarmo Marttila

 

Eestec-vastaava
Antti Ojala

 

Emäntä
Pirjo-Liisa Pesola

 

Fuksipaimen
Niina Laine

 

Isäntä
Hannu Honkanen

 

Juottaja
Matti Kinnunen

 

Kiltamestarin apulainen
Tapio Kolmonen

 

Köpö
Petra Ollitervo

 

Laulunjohtaja
Pietu Halonen

 

Laulunjohtajan soraääni
Ilkka Väisänen

 

Prujumestarit
Eveliina Juntunen
Hanna Haverinen

 

Reissumies
Mikko Koivunen

 

Serverin ylläpitäjä
Jarkko Vääräniemi

 

Sinssin päätoimittaja
Matti Eteläperä

 

Sinssin alapäätoimittajat
Harri Filppa
Heli Pihlajamaa
Henna Korhonen
Mika Kankainen
Tomi Nylund

 

Sinssin alapäägraafikko
Kimmo Ovaska

 

Urheiluvastaava
Ville Autio

 

Vaunuvastaava
Jarmo Marttila

 

WWW-ylläpitäjä
Jussi Kinnula

 

 

 

 

 

Toimihenkilöt 2000

Apujuottaja
Sari Nieminen

 

Apukopiot
Jarkko Vääräniemi
Laura Janhonen
Saija Grönroos
Sanna-Riikka Kärkkäinen
Veli-Pekka Alkula

 

Emäntä
Heli Niemelä

 

Fuksipaimen
Santtu Kaikkonen

 

Isäntä
Jani Riekki

 

Juottaja
Mikko Kursula

 

Kiltamestarin apulainen
Eero Länsimäki

 

Köpö
Jani Korhonen

 

Laulunjohtaja
Veli-Matti Lastumäki

 

Laulunjohtajan soraääni
Pietu Halonen

 

Opintovastaavan apulainen
Johanna Rusila

 

Prujumestarit
Jenni Savolainen
Ritva Mäkelä

 

Reissumies
Jaakko Rapeli

 

Serverin ylläpitäjä
Jarkko Vääräniemi

 

Sinssin alapäätoimittajat
Jaana Tahkokorpi
Kaisu Mäkelä
Saija Grönroos

 

Urheiluvastaava
Jani Mäklin

 

WWW-ylläpitäjät
Jarmo Marttila
Jussi Kinnula

 

 

 

 

 

Toimihenkilöt 1999

Apujuottaja
Pasi Lassila

 

Apukopiot
Jarkko Vääräniemi
Johanna Roininen
Jussi Liedes

 

Emäntä
Satu Veteli

 

Fuksipaimen
Kati Vuontisjärvi

 

Isäntä
Janne Vepsäläinen

 

Juottaja
Jani Korpinen

 

Kiltamestarin apulainen
Jussi Rissanen

 

Kiltavanhin
Kimmo Kansanen

 

Laulunjohtaja
Petu Halonen

 

Laulunjohtajan soraääni
Pauliina Jääskeläinen

 

Prujumestari
Kristiina Hietala

 

Reissumies
Erkki Harjula

 

Serverin ylläpitäjä
Jarkko Vääräniemi

 

Sinssin alapäätoimittajat
Kati Vainio
Päivi Alapeteri
Sanna-Riikka Kärkkäinen

 

Urheiluvastaava
Aleksi Ukkola

 

WWW-ylläpitäjät
Jussi Kinnula
Mikko Koivula

 

 

 

 

 

Toimihenkilöt 1998

Apujuottaja
Jani Helisten

 

Apukopiot
Petri Kelhälä
Petteri Pahkala
Tomi Nylund
Tero Peippola

 

Eestec-vastaavat
Kaisu Mäkelä
Sanna Heikkinen

 

Fuksipaimen
Jari Manninen

 

Isäntä
Kristian Rosberg

 

Juottaja
Jani Korpinen

 

Kiltamestarin apulainen
Jyrki Huhta

 

Kiltavanhin
Marko Leinonen

 

Laulunjohtaja
Petteri Heino

 

Laulunjohtajan apuääni
Pasi Leipälä

 

Oltermanni
Timo Rahkonen

 

Prujumestari
Antti Häggman

 

Reissumies
Tero Vainionpää

 

Sinssin alapäätoimittajat
Pasi Leipälä
Kaisu Mäkelä
Hannes Romppainen
Ilari Ängeslevä
Markus Ängeslevä

 

Urheiluvastaava
Mika Farin

 

WWW-ylläpitäjä
Heikki Seppänen

 

 

 

 

 

Toimihenkilöt 1997

Apukopio
Jaakko Kouri

 

Fuksipaimen
Kristiina Nuojua

 

Isäntä
Heikki Kaakinen

 

Isäntä
Tuomo Starck

 

Juottaja
Jani Korpinen

 

Kiltamestarin apulainen
Sami Niska

 

Laulunjohtaja
Petteri Heino

 

Laulunjohtajan apuääni
Taina Niskanen

 

Opintovastaavan apulainen
Sanna Pitkänen

 

Prujumestari
Marianne Yrjänä

 

Seremoniamestari
Hannes Romppainen

 

Urheiluvastaava
Timo Poranen

 

Valokuvaaja
Maria Olli

 

 

 

 

 

Toimihenkilöt 1996

Apukopio
Jari Heinänen

 

Fuksipaimen
Aino-Kaisa Kähkölä

 

Isäntä
Hannes Romppainen

 

Juottaja
Petteri Heino

 

Laulunjohtaja
Kari-Pekka Heikkinen

 

Laulunjohtajan apuääni
Anssi Saarela

 

Prujumestari
Sanna Heikkinen

 

Reissumies
Tomi Virtanen

 

Seremoniamestari
Anne Lahtinen

 

Urheiluvastaava
Timo Poranen

 

WWW-ylläpitäjä
Mikko Hirvonen

Vastaa