Toimihenkilöt 2012


Isäntä

Santtu Töyräs

Emäntä
Jarno Vähäjylkkä

Alumnivastaava
Verneri Kohonen

Piika/renki
Tomi Parkkonen

Laulunjohtaja
Aapo Korhonen

Laulunjohtajan apuääni
Heli Pihlajamaa
Pekka Huhta

Alapäätoimittajat
Aapo Korhonen
Tomi Parkkonen
Heli Pihlajamaa
Janne Paakkolanvaara
Heikki Metsävainio

Graafikot
Pyry Sojakka
Jaakko Nevala

Juottaja
Kari Anunti

Apujuottajat
Antti Rytilahti

Opintovastaavan apulainen
Juha-Matti Ojakoski

Fuksipaimen
Aleksi Määttä

Reissumies
Pekka Huhta

Kiltamestarin apulaiset
Markku Parkkila
Jukka Harvala
Niko Tervo

Aputeekkari
Lauri Kärenlampi

WWW-sivujen ylläpitäjä
Niko Taipaleenmäki
Jarno Vähäjylkkä
Matti Särkelä

Serverin ylläpitäjät
Ville Juholin
Pekka Roivainen
Verneri Kohonen
Niko Taipaleenmäki
Jarno Vähäjylkkä

KV-vastaava
Marika Hasa

Waunuvastaavat
Antero Lehto
Eemil Tryyki
Jarno Vähäjylkkä
Tomi Parkkonen

Naarastöpseli
Marika Hasa

Urheiluvastaava
Antti Nurkkala

Ympäristövastaava
Ville Peteri

Köpö
Verneri Kohonen

Oltermanni ja kiltavanhin
Keijo Ruotsalainen

Setämiehet
Ville Peteri
Ilmari Sandelin
Tomi Nylund
Mikko Koutonen
Kalle Lähetkangas
Petteri Aitta
Timo Aarnipuro
Antero Lehto
Samuli Yrjänä
Jaakko Sakaranaho
Jaakko Huikari
Antti Ojala
Jaakko Rapeli
Santtu Kaikkonen
Risto Hyypiö
Eero Länsimäki
Pekka Pihlajamaa
Mikko Paakkolanvaara
Mikko Vehkaperä
Mikko Koivula
Mikko Koivunen
Heikki Kaakinen
Tuomas Paso
Erno Juntunen
Antti Viitala
Mikko Mäläskä
Antti Toiviainen
Kimmo Ovaska
Antti Pohjola
Janne Lesonen
Tuomas Havela
Antti Jokkala
Ville Juholin
Juho Suomela
Jarno Seessalmi
Miikka Konttaniemi
Matti Laasonen
Tuomas Turpeenoja
Ville Brunou
Jarno Seppänen
Pekka Seppänen
Eemil Tryyki
Ville Hernesaho
Tätinaiset
Marjo Petäjäjärvi
Noora Salminen
Eveliina Karvonen
Tiina Sutinen
Johanna Saari
Reetta Kuonanoja
Kaisa Poikela
Riina Isola
Heli Pihlajamaa
Suvi Vakkala
Saila Järvinen
Maija Sarajärvi
Henna Korhonen
Laura Mämmioja
Laura Haapaniemi
Sanna Huhtaniska
Pauliina Vilmi

Jatkoroikat
Jarno Vähäjylkkä
Lauri Kärenlampi
Verneri Kohonen

Killan muumio
Heli Pihlajamaa

SoPo-vastaava
Tomi Parkkonen

Pleipoi/Pleigöörl
Jarno Seppänen

Urostöpseli
Antero Lehto

Runosuolet
Jarno Seppänen
Ville Brunou
Teemu Aura
Aapo Korhonen

Toiminnantarkastajat
Matti Särkelä
Pekka Seppänen

Varatoiminnantarkastajat
Heli Pihlajamaa
Jarno Seppänen